Dining on Ugreshskaya

Client: Dining on Ugreshskaya

Photographer: Yevgeny Prokofyev