PRIMA DONNA

Client: Prima Donna

Art-direction: Nadezhda Khulapova

Photographer: Yevgeny Prokofyev