Zellman

Client: Zellman

Art-direction: Andrey Stepanov

Photographer: Yevgeny Prokofyev

Retouching: Yevgeny Prokofyev

Model: Maksim Zaritovskiy